Podlahu.sk

Piatok, 21. január 2022

Pravidlá súťaže ”VYHRAJ easy VINYL”

Pravidlá súťaže ”VYHRAJ easy VINYL”

 

 

Organizátorom súťaže (ďalej ako „súťaž“) je spoločnosť  MRK Contract s.r.o.,  so sídlom Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, IČO: 36054852 DIČ: 2020095671 Zápis v OR OS Banská Bystrica, (ďalej len organizátor). 

 

  1. Cieľ, termín a predmet súťaže

 

1.1. Súťaž prebieha na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/podlahu.sk/              

1.2. Súťaž je propagačnou súťažou zacielenou na propagáciu a zviditeľnenie profilu organizátora súťaže na sociálnej sieti a ním predávaných produktov.

 

1.3. Termín konania súťaže: od 14.9.2021 do 31.10.2021 23:59 hod.

                       

1.4. Predmetom súťaže je vloženie komentára pod súťažný príspevok uverejnený na Facebookovej stránke a zdieľanie súťažného obrázku na facebooku https://www.facebook.com/podlahu.sk/ .

 

                       

2.Účastníci súťaže a ochrana    osobných údajov         

2.1       Účastníkom súťaže (ďalej len „Účastník“) a výhercom v súťaži sa môže stať fyzická osoba:                   

  • s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, a ktorá je plnoletá, a
  • ktorá má zriadený účet na sociálnej sieti Facebook a nevyužíva duplicitné kontá resp. identity na sociálnej sieti Facebook (v prípade pochybností musí Účastník na výzvu organizátora preukázať autenticitu svojho Facebookového profilu, inak bude zo súťaže vyradený), a ktorá spĺňa podmienky uvedené v tomto štatúte, a ktorá nie je vylúčenou osobou podľa čl. 2.2 tohto štatútu.

           

2.2       Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora ani zamestnanci spolupracujúcich zmluvných partnerov, ktoré pre organizátora spravujú Facebookovú stránku ani rodinní príslušníci týchto osôb (tzv. vylúčené osoby). Organizátor si vyhradzuje právo podľa vlastného rozhodnutia vyradiť Účastníka, a to najmä z dôvodu fiktívnych a nekalých aktivít v súvislosti so súťažou, či pri existencii podozrenia na takéto aktivity.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.3       Ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže, Vaše osobné údaje poskytujete spoločnosti  MRK Contract s.r.o.,  so sídlom Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, IČO: 36054852 DIČ: 2020095671 Zápis v OR OS Banská Bystrica, (ďalej len organizátor). 

 

2.4       Zapojenie sa do súťaže je výlučne dobrovoľné a záleží na rozhodnutí Účastníka. Zapojením sa do súťaže Účastník súhlasí s pravidlami súťaže. Zároveň Účastník berie na vedomie a súhlasí, že organizátor ako prevádzkovateľ podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) bude pre účely realizácie súťaže spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu: (i) meno a priezvisko resp. Facebook-nick Účastníka, (ii) verejný profil Účastníka na Facebook-u, (iii) emailová adresa registrovaná na sociálnej sieti Facebook, (iv) komentáre, obrázky, fotografie vložené Účastníkom na Facebookovú stránku súťaže (ďalej len „osobné údaje“). Ak sa Účastník stane výhercom súťaže, organizátor bude spracovávať aj ním uvedenú adresu a telefonický kontakt potrebné pre doručenie výhry. Právny základom spracovávania je teda súhlas Účastníka ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý je vyjadrený zapojením sa do vyhlasovanej súťaže. Osobné údaje budú spracovávané za účelom účasti Účastníka v súťaži, vyhodnotenia priebehu súťaže, vyhlásenia jej výsledkov a doručenia výhry.

 

2.5       Osobné údaje budú spracovávané po dobu, po ktorú bude trvať účel ich spracovávania, najdlhšie však po dobu jedného roka po skončení súťaže. Účastník môže svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním e-mailom zaslaným na adresu: info@podlahu.sk alebo písomne na adrese MRK Contract s.r.o.,  so sídlom Matuškova 48, 976 31 Vlkanová.  Účastník berie na vedomie, že odvolaním jeho súhlasu so spracovávaním osobných údajov nebude jeho ďalšia účasť v súťaži resp. odovzdanie výhry objektívne možné.

2.6       Na spracovávaní osobných údajov sa môžu podieľať aj tzv. sprostredkovatelia, ktorí zabezpečujú marketingovú podporu organizátora a tiež doručovacie spoločnosti zabezpečujúce doručenie výhry výhercovi.

2.7       Osobné údaje budú zverejnené iba v rozsahu, v akom ich zverejnil sám Účastník súťaže. Účastník berie na vedomie, že jeho komentár alebo iná aktivita na Facebooku je resp. môže byť verejná. Pre prípad, že sa Účastník stane výhercom súťaže, Účastník zároveň udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a priezviska (prípadne prvého písmena priezviska) resp. Facebook nick Účastníka ako výhercu súťaže na Facebookovej stránke www.facebook.com/podlahu.sk/ . Účastník tiež súhlasí, že organizátor a/alebo doručovateľ výhry ho bude v súvislosti s výhrou a jej doručením kontaktovať telefonicky a elektronickými prostriedkami (cez Facebook alebo e-mailovou správou na adresu registrovanú na sociálnej sieti Facebook).

2.8       Účastník nie je oprávnený v rámci súťaže poskytovať organizátorovi akékoľvek osobné údaje či obrazové alebo zvukovo-obrazové záznamy (fotografie/videá) iných osôb. Ak tak účastník napriek tomu urobí, takto získané osobné údaje budú považované za náhodne získané, bez stanovenia ich účelu spracovávania zo strany prevádzkovateľa a správa obsahujúca takéto osobné údaje bude organizátorom odstránená s tým, že príspevok/správa Účastníka nebude zaradený/á do súťaže.

2.9       Účastník ako dotknutá osoba má právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim údajom podľa čl. 15 GDPR; (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v  prípadoch a za podmienok uvedených v čl. 17 GDPR, (iv) obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR; (iv) získať údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR; (v) namietať podľa čl. 21 GDPR. Svoje práva môžete uplatniť elektronicky na adrese: info@podlahu.sk .

2.10      Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk .

V prípade otázok nás prosím kontaktujte: zodpovedná osoba prevádzkovateľa: info@podlahu.sk.

 

  1. Výhra a počet výhercov

Výhrou v súťaži je 22m2 (10 balení) podlahy easy VINYL RIGID 30 click podľa vlastného výberu z týchto dekorov: https://podlahu.sk/sk/stranka/vinylove-dielce-click-system/dekor/easy-vinyl-rigid-30-click

Počet výhercov: 1
 
1.1 výherca obdrží: 22m2 (10 balení! podlahy easy VINYL RIGID 30 click podľa vlastného výberu
 
 
 
Výhru nie je možné vyplácať v hotovosti či zameniť za náhradnú kompenzáciu, taktiež hodnotu výhry nie je možné kombinovať s inými zľavami a súťažami a to aj v prípade dodatočného nákupu v prípade, že výherca bude mať záujem o navýšenie m2. V tomto prípade platí pôvodná MOC cena bez zľavy.
 
Výhra sa doručuje iba na poštovú adresu v Slovenskej republike alebo osobným odberom v Banskej Bystrici.
 
Hodnota výhry neprevyšuje 350 EUR a teda výhra nepodlieha zdaneniu.

 

  1. Pravidlá súťaže

4.1 Súťaž sa uskutoční v termínoch uvedených v tomto štatúte resp. určených v príspevku, ktorým sa súťaž vyhlasuje.

4.2 Do súťaže a žrebovania o výhru bude zaradený každý Účastník, ktorý do času ukončenia (daného kola) súťaže splnil podmienky uvedené v tomto štatúte resp. v príspevku, ktorým sa súťaž vyhlasuje. Účastník sa môže v rámci súťaže resp. jej jedného kola zúčastniť len raz (t.j. vložiť len jeden komentár), pokiaľ nie je v príspevku, ktorým sa súťaž vyhlasuje, uvedené inak; v opačnom prípade bude zo súťaže vyradený.

4.3. Organizátor spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži vyžrebuje 1 výhercu, ktorý získa výhru. Žrebovanie sa uskutoční do 5 pracovných dní po uplynutí termínu príslušného kola súťaže uvedeného

v príspevku, ktorým sa súťaž vyhlasuje. Účastník môže vyhrať len raz, to znamená, že výherca

jedného kola súťaže sa už nemôže zúčastniť ďalších súťažných kôl

 

Výherca bude vyžrebovaný 2.11.2021 a bude oznámený v komentári alebo súromnou správou na facebooku.

4.4. Výherca bude o výhre informovaný prostredníctvom Facebook-u pod oficiálnym príspevkom stránky súťaže (cez správu alebo reakciou na výhercov komentár/odpoveď pod príspevkom súťaže) alebo e-mailovou správou zaslanou na adresu registrovanú na sociálnej sieti Facebook. Súčasne bude výherca vyzvaný súkromnou správou na oznámenie adresy, na ktorú mu má byť výhra zaslaná poštou a telefonického kontaktu, ktorý je nevyhnutný pre doručenie výhry prostredníctvom kuriéra. Účastník tieto

údaje oznámi organizátorovi cez súkromnú Facebookovú správu alebo e-mailom. Ak výherca

výhru odmietne, alebo ak nebude reagovať na oznámenie o výhre resp. neoznámi údaje pre

doručenie výhry organizátorovi do 5 pracovných dní po zaslaní oznámenia, bude vyžrebovaný

ďalší výherca; v opačnom prípade bude výhra výhercovi zaslaná poštou alebo kuriérom do 14 dní od potvrdenia výhry výhercom a oznámenia požadovaných údajov. Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s nemožnosťou kontaktovania výhercu, neuplatnením, resp. nevyužitím výhry, nemožnosťou doručenia výhry, ani za škody vzniknuté v súvislosti s prípadnými nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkom.

4.5. Organizátor má právo výhru v súťaži výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie, ak sa zistí, že výherca používa duplicitné Facebookové kontá, alebo nepreukázal v prípade pochybností skutočnosť, že mu patrí Facebookové konto výhercu, ak nesplnil podmienky súťaže alebo všetky podmienky na odovzdanie výhry alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

4.6. Účastník je sám a výlučne zodpovedný za obsah ním zverejnený na Facebookovej stránke súťaže a organizátor za tento obsah nenesie žiadnu zodpovednosť. Ak však organizátor bude podľa svojho výlučného uváženia považovať obsah aktivity Účastníka v súťaži z akýchkoľvek dôvodov za nevhodný, je organizátor oprávnený príspevok/správu/komentár či fotografiu vloženú Účastníkom odstrániť a Účastníka zo súťaže vyradiť. Ak v dôsledku konania alebo nekonania Účastníka vznikne organizátorovi alebo ostatným Účastníkom prípadne tretím osobám akákoľvek škoda alebo ujma, je Účastník, ktorý škodu/ujmu spôsobil, povinný ju v plnom rozsahu nahradiť.

 

  1. Záverečné ustanovenia

5.1       Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia súťaž kedykoľvek prerušiť, skrátiť, predĺžiť alebo ukončiť, či zmeniť jej pravidlá. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor zverejní na príslušnej Facebookovej stránke www.facebook.com/podlahu.sk .

5.2       Organizátor nezodpovedá za prípadné technické, telekomunikačné či iné poruchy alebo problémy v súvislosti so súťažou (vzniknuté najmä na strane poskytovateľov internetu alebo služby Facebook alebo nemožnosti pripojenia na strane Účastníka, ani za prípadné poruchy či problémy u organizátora alebo u spolupracujúcich osôb).

5.3       Účasť v súťaži ani výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže oznámené organizátorom sú konečné; v prípade pochybností o splnení pravidiel súťaže alebo rozporov súvisiacich s touto súťažou je rozhodujúce rozhodnutie organizátora.

5.4       Organizátor vyhlasuje, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Účastník súťaže súhlasí, že spoločnosť Facebook nemá z titulu účasti Účastníka v súťaži voči nemu žiadne záväzky.

5.5       Tento štatút (aj akákoľvek jeho prípadná zmena) sa stáva účinným dňom jeho zverejnenia na facebookovej stránke www.facebook.com/podlahu.sk  a je tiež dostupný na nahliadnutie u organizátora.

 

Banská Bystrica

 

14.09. 2021

 

Táto stránka používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie o používaní našich stránok sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies.
Rozumiem