Podlahu.sk

Nedeľa, 26. máj 2024

Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby

 

VEC: Formulár pre uplatnenie práva dotknutej osoby

(Tento formulár vyplňte len ak si prajete uplatniť právo podľa GDPR)

 

Na základeNARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov ďalej len „GDPR“)  si týmto ako dotknutá osoba uplatňujem nasledujúce právo:

 

 Právo na prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

..................................................................................................................................................................

 

 Právo na opravu osobných údajov (čl.16 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

..................................................................................................................................................................

 

 Právo na výmaz osobných údajov (čl.17 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

..................................................................................................................................................................

 

 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl.18 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

..................................................................................................................................................................

 

 Právo na prenosnosť osobných údajov (čl.20 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

..................................................................................................................................................................

 

 Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl.21 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

..................................................................................................................................................................

 

 Práva týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

(čl.22 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

..................................................................................................................................................................

 

 

 

Túto žiadosť podáva:

 

Meno a priezvisko žiadateľa: ......................................................................................................

 

Kontaktná adresa: .......................................................................................................................

 

Dňa: ........................................                               ........................................

 Podpis

 

 

Vyplnenú žiadosť nám zašlite elektronicky na vyššie uvedenú E-mailovú adresu alebo v papierovej podobe na adresu sídla prevádzkovateľa a my Vám odpovieme v zákonnej lehote.