Podlahu.sk

Streda, 21. február 2024

Informačné poučenie - E-shop

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRI NÁKUPE CEZ E-SHOP

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

 

Naša spoločnosť si uvedomuje, že v súvislosti s prevádzkovaním E-shopu dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno:

MRK CONTRACT, s.r.o.

Sídlo:

Matuškova 48/293, Vlkanová, PSČ:976 31

IČO:

36 054 852

Kontakt:

Tel.:0917856417, Email: patrikfalat@podlahu.sk

Zodpovedná osoba:

Nie je určená

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predaj tovaru, vyhotovenie faktúry, dodanie tovaru a prípadná reklamácia tovaru alebo prípadný súdny spor týkajúci sa kúpnej zmluvy.

 

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie tovaru, dátum narodenia, E-mailová adresa, telefónne číslo, č. účtu na prípadné vrátenie peňazí, pri platbe kartou aj údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet.

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

§   Čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR (§ 13 ods.1 písm. b) Zákona)- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

§   Čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR (§13 ods.1 písm. c) Zákona)- spracúvanie osobných údajov je tiež nevyhnutné podľa osobitných predpisov.  Ide najmä o:

- zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov;

§   Čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR (§13 ods.1 písm. f) Zákona)- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne na uplatňovanie/bránenie nárokov predávajúceho súdnou cestou napr. nárok na náhradu škody

 

 

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov alebo tretích strán:

Príjemca v členskom štáte  (EÚ + EHP):

-       Kuriérska/doručovateľská služba/Slovenská pošta za účelom dodania tovaru.

-       Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania elektronických údajov databázy E-shopu.

-       Poskytovateľ IT servisu/údržby

Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe osobitného predpisualebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná:

-       Štátne kontrolné orgány v oblasti elektronického obchodovania

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účtovné doklady

10 rokov

Registračné údaje na (E-shop)

Počas realizácie kúpnej zmluvy a ešte počas trvania záručnej doby, ktorá je 2 roky od prevzatia tovaru.

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

-          právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú(čl.15 GDPR),

-          právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),

-          právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,

-          právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,

-          právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,

-          právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,

-          právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajovSlovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 -právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákonao ochrane osobných údajov.

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE

-        požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie a realizáciu kúpnej zmluvy uzavretej cez E-shop a tiež zákonnou požiadavkou za účelom vystavenia účtovných dokladov.

V prípade, že máte záujem o kúpu tovaru cez náš E-shop, je potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre realizáciu kúpnej zmluvy.Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov je nemožnosť uzavrieť a realizovať kúpnu zmluvu cez E-shop, iné následky nie sú.

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE JE

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.