Podlahu.sk

Piatok, 22. november 2019

Informačné poučenie - E-shop

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRI NÁKUPE CEZ E-SHOP

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

 

Naša spoločnosť si uvedomuje, že v súvislosti s prevádzkovaním E-shopu dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno:

MRK CONTRACT, s.r.o.

Sídlo:

Matuškova 48/293, Vlkanová, PSČ:976 31

IČO:

36 054 852

Kontakt:

Tel.:0917856417, Email: patrikfalat@podlahu.sk

Zodpovedná osoba:

Nie je určená

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predaj tovaru, vyhotovenie faktúry, dodanie tovaru a prípadná reklamácia tovaru alebo prípadný súdny spor týkajúci sa kúpnej zmluvy.

 

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie tovaru, dátum narodenia, E-mailová adresa, telefónne číslo, č. účtu na prípadné vrátenie peňazí, pri platbe kartou aj údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet.

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

§   Čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR (§ 13 ods.1 písm. b) Zákona)- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

§   Čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR (§13 ods.1 písm. c) Zákona)- spracúvanie osobných údajov je tiež nevyhnutné podľa osobitných predpisov.  Ide najmä o:

- zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov;

§   Čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR (§13 ods.1 písm. f) Zákona)- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne na uplatňovanie/bránenie nárokov predávajúceho súdnou cestou napr. nárok na náhradu škody

 

 

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov alebo tretích strán:

Príjemca v členskom štáte  (EÚ + EHP):

-       Kuriérska/doručovateľská služba/Slovenská pošta za účelom dodania tovaru.

-       Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania elektronických údajov databázy E-shopu.

-       Poskytovateľ IT servisu/údržby

Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe osobitného predpisualebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná:

-       Štátne kontrolné orgány v oblasti elektronického obchodovania

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účtovné doklady

10 rokov

Registračné údaje na (E-shop)

Počas realizácie kúpnej zmluvy a ešte počas trvania záručnej doby, ktorá je 2 roky od prevzatia tovaru.

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

-          právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú(čl.15 GDPR),

-          právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),

-          právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,

-          právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,

-          právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,

-          právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,

-          právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajovSlovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 -právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákonao ochrane osobných údajov.

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE

-        požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie a realizáciu kúpnej zmluvy uzavretej cez E-shop a tiež zákonnou požiadavkou za účelom vystavenia účtovných dokladov.

V prípade, že máte záujem o kúpu tovaru cez náš E-shop, je potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre realizáciu kúpnej zmluvy.Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov je nemožnosť uzavrieť a realizovať kúpnu zmluvu cez E-shop, iné následky nie sú.

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE JE

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

 

BLACK FRIDAY 2019
Táto stránka používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie o používaní našich stránok sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies.
Rozumiem