Podlahu.sk

Sobota, 2. december 2023

Informačné poučenie - Registrácia

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRI REGISTRÁCII NA E-SHOPE

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

 

Naša spoločnosť si uvedomuje, že v súvislosti s registráciou na e-shopedochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno:

MRK CONTRACT, s.r.o.

Sídlo:

Matuškova 48/293, Vlkanová, PSČ:976 31

IČO:

36 054 852

Kontakt:

Tel.:0917856417, Email: patrikfalat@podlahu.sk

Zodpovedná osoba:

Nie je určená

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Urýchliť a uľahčiť Váš prípadný, ale hlavne opakovaný nákup, tak aby kupujúci nemusel opakovane, pri každom nákupe opätovne vypĺňať registračné údaje.

 

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Meno, priezvisko, E-mailová adresa, heslo

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov - Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona )

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov alebo tretích strán:

Príjemca v členskom štáte  (EÚ + EHP):

-       Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania elektronických údajov databázy E-shopu.

-       Poskytovateľ IT servisu/údržby

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Po dobu trvania záujmu o registráciu.  Ak si klient bude priať zrušiť registráciu, jeho osobné údaje  v databáze sa vymažú.Avšak, ak si klient objednal alebo kúpil nejaký tovar cez E-shop a pre tento účel je registrovaný v E-shope, ostávajú jeho údaje v databáze E-shopu po dobu realizácie kúpnej zmluvy a ešte počas trvania záručnej doby, ktorá je zvyčajne 2 roky od prevzatia tovaru.

 

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

-          právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú(čl.15 GDPR),

-          právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),

-          právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,

-          právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,

-          právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,

-          právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,

-          právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 -právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákonao ochrane osobných údajov.

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Zrušiť registráciualebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu alebo na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ

V prípade, že máte záujem o registráciu, budeme potrebovať Váš E-mail a identifikačné údaje, aby sme Vás mohli registrovať .Následkom neposkytnutia  osobných údajov je nemožnosť registrovať Vás, iné následky nie sú.

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE JE

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.