Podlahu.sk

Štvrtok, 28. september 2023

Informačné poučenie - Newsletter

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

PREODBER NOVINIEK/NEWSLETTER

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

 

Nakoľko v súvislosti so zasielaním elektronických noviniek (Newsletter) dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno:

MRK CONTRACT, s.r.o.

Sídlo:

Matuškova 48/293, Vlkanová, PSČ:976 31

IČO:

36 054 852

Kontakt:

Tel.:0917856417, Email: patrikfalat@podlahu.sk

Zodpovedná osoba:

Nie je určená

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informovanie o rôznych akciách, novinkách a činnostiach prevádzkovateľa (zasielanie newsletterov).

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

§  Komunikácia s už existujúcim zákazníkom je na právnom základe: Čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR

(§ 13 ods.1 písm. f) Zákona) - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne informovať zákazníka o novom tovare a službách e-shopus cieľom podporiť ich predajnosť.

§  Komunikácia s osobou bez predchádzajúceho vzťahu je na právnom základe: Čl. 6 ods.1 písm.

a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona) - súhlas dotknutej osobyso spracúvaním svojich osobných údajov.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov alebo tretích strán:

Príjemca v členskom štáte  (EÚ + EHP):

-       Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania elektronických údajov databázy E-shopu.

-       Poskytovateľ IT servisu/údržby

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Po dobu trvania záujmu o odber noviniek.  Ak si klient bude priať zrušiť odber noviniek, prestanú sa mu zasielať newslettery a jeho osobné údaje  sa vymažú.

 

 

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

-          právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú(čl.15 GDPR),

-          právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),

-          právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,

-          právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,

-          právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,

-          právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,

-          právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 -právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákonao ochrane osobných údajov.

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

POUČENIE O PRÁVE NAMIETAŤ SPRACÚVANIE ÚDAJOV NA ÚČEL PRIAMEHO MARKETINGU

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketinguv rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Zrušiť registráciualebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu alebo na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, ako dotknutá osoba nie ste povinná súhlasiť.

V prípade, že máte záujem o odber noviniek, budeme potrebovať Váš E-mail, aby sme Vám mohli zasielať elektronické správy -newsletter. Následkom neposkytnutia E-mailovej adresy je nemožnosť zasielať Vám elektronické správy -newsletter, iné následky nie sú.

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.